ROVATOK

2024. ápr. 22, H
Csilla, Noémi

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok:

·         Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300

·         a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.328049

·         az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.337024

Szervezeti és Működési Szabályzat

·         Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (III.29.) rendelete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól https://szerencs.hu/phocadownload/Rendeletek/egyseges/SZMSZ.pdf

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Feladat megnevezése

Jogszabály

Ellátásának módja

Ellátásának mértéke

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

 

Képviselő-testületi döntés alapján

Képviselő-testületi döntés alapján

100%

Jegyzettámogatás

Szerencs Város Önkormányzatának

6/2005. (III. 29.) 

rendelete

a legjobb tanulmányi eredményt elért főiskolai és egyetemi hallgatók támogatásáról

Képviselő-testületi döntés alapján

100%

Ápolási támogatás

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.26.)

Önkormányzati rendelete

a  pénzbeli és természetbeni támogatásokról

 

Hatósági ügy

100%

Gyógyszertámogatás

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.26.)

Önkormányzati rendelete

a  pénzbeli és természetbeni támogatásokról

 

Hatósági ügy

100%

Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás

 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.26.)

Önkormányzati rendelete

a  pénzbeli és természetbeni támogatásokról

 

Étkezési utalvány

100%

Tanévkezdési támogatás

 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.26.)

Önkormányzati rendelete

a  pénzbeli és természetbeni támogatásokról

 

Utalvány

100%

Rendkívüli települési támogatás

 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.26.)

Önkormányzati rendelete

a  pénzbeli és természetbeni támogatásokról

 

Pénzbeli támogatás

100%

Civil szervezetek egyházak támogatása

Költségvetési rendelet, képviselő-testületi döntés, határozat

saját

100%

Kisvállalkozás támogatása

  Pénzbeli támogatás alapján 100%

Első lakáshoz jutók

K.T. ipar rendelet alapján    
 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Lakásgazdálkodás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítése, valamint bérbe adása szociális alapon, költség alapon és piaci alapon, Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, elidegenítése.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatáshttp://szerencs.hu/onkormanyzat/kepviselotestulet/rendeletek/egyseges-szerkezet

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Lakásgazdálkodás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítése, valamint bérbe adása szociális alapon, költség alapon és piaci alapon, Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, elidegenítése.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szerencs Város Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Településrendezés

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az önkormányzat a településrendezési feladatát a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látja el.

Vonatkozó jogszabályok:

·         az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

·         az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)

·         Szerencs város és Ond településrész Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 1/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szerencs Város Képviselő-testületének 1/2006. (I. 31.) számú rendelete Szerencs város és Ond településrész Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő közutak és közterületek fenntartása (felújítása, fejlesztése)

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

·           út és járda felújítása, fejlesztése

·         közterületi játszóterek fejlesztése,

·         közterületi sportpályák fejlesztése, üzemeltetése

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szerencs Város Önkormányzatának 14/2001. (V. 24.) számú rendelete a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Óvodai nevelés

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (III. 28.) számú rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a, a telepengedély, továbbá a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Kiadványonkénti bontásban.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető,
a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (III.29.) rendelete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól

 

9.§ (1)

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, indítványok írásban készülnek. Szóbeli előterjesztésre indokolt esetben – legkésőbb az ülés előtt egy órával jelezve annak szándékát – a polgármester javaslatára kerülhet sor. Rendeletalkotásról, intézményalapításról, megszüntetéséről, átszervezéséről, továbbá személyi ügyben csak írásbeli előterjesztés alapján hozható döntés. Az ilyen tárgyú előterjesztésekhez módosító javaslat kizárólag írásban nyújtható be, legkésőbb a testületi ülés tervezett időpontja előtt egy nappal.

 

9.§ (3)

A Képviselő-testület elé előterjesztést a polgármester, a képviselők, a jegyző, a bizottságok elnökei, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, továbbá a szerencsi székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek nyújthatnak be.

 

9.§ (5)

A képviselő-testületi ülés napirendjére kerülő előterjesztéseket – a Képviselő-testületen és a Hivatalon kívülről érkező tájékoztatók kivételével – előzetesen be kell mutatni a jegyzőnek, törvényességi ellenőrzés céljából.

 

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V. 26.) rendelete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól

 

  1. §

 

(1)               A Képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele, azaz legalább 5 fő jelen van.

 

(2)   Határozatképtelenség esetén a polgármester 5 napon belüli új időpontra hívja össze a Képviselő-testület ülését, az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

 

(3)   A minősített többségű döntéshez 5 képviselő-testületi tag egybehangzó szavazata szükséges.

 

(4)   Azt a javaslatot, amely a szükséges többséget nem kapja meg, elvetettnek kell tekinteni. Szavazategyenlőség esetén (ha az igen és a nem szavazatok száma megegyezik, vagy az igen szavazatok száma a nem és a tartózkodások számával megegyezik) úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztés nem került elfogadásra.

 

(5)   Tájékoztató esetén a polgármester az előterjesztésben foglaltak tudomásulvételét kéri, határozathozatalra nem kerül sor.

 

(6)   Jogszabály által előírt tájékoztató, beszámoló esetén a Képviselő-testület az általános szabályok szerint szavaz, és az elfogadásról határozatot hoz.

 

(7)   A szavazás a Hivatal nagytermében elsősorban szavazógép igénybevételével, más helyszíneken kézfelemeléssel történik.

 

(8)   Név szerint szavaz a Képviselő-testület:

a)      önkormányzati ingatlan eladása,

b)      helyi adónemek mértékének meghatározása,

c)      hitelfelvétel esetén.

 

(9)   A Képviselő-testület bármely képviselő javaslatára, egyszerű szótöbbséggel név szerinti szavazást rendelhet el.

(10)            A titkos szavazás lebonyolítása – ha az nem gépi úton történik – a Jogi és ügyrendi Bizottság, valamint a jegyző, a név szerinti szavazás lefolytatása a jegyző feladata.

 

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

2017. január 19. (csütörtök) 10. óra

2017. január 27. (péntek) 8. óra rk.

2017. február 9. (csütörtök) 9. óra

2017. február 16.  (csütörtök) 15. óra

2017. február 27. (hétfő) 14.30 óra rk.

2017. március 23. (csütörtök) 9. óra rk.

2017. március 30. (csütörtök) 9. óra

2017. április 13. (csütörtök) 9. óra

2017. április 20. (csütörtök)

2017. április 28. (péntek) 9. óra rk

2017. május 25. (csütörtök) 9. óra

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

2017. január 19. (csütörtök)

2017. február 15.  (szerda)

2017. március 30. (csütörtök)

2017. április 20. (csütörtök)

2017. április 27. (csütörtök)

2017. május 25. (csütörtök)

2017. június 29. (csütörtök)   

2017. augusztus 31. (csütörtök)

2017. szeptember 28.  (csütörtök)

2017. október 26.  (csütörtök)

2017. november 23.  (csütörtök)

2017. december 14. (csütörtök)

KÖZMEGHALLGATÁS – a képviselő-testület döntése szerinti időpontban

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A testületi ülések nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2017. január 19.

 

1/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

2/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása   

 

3/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

 

4/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Zempléni Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

 

5/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

 

6/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

7/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

8/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása

 

9/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változása

 

10/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása

 

11/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: 2017. évi közfoglalkoztatás – magas hozzáadott értékű program jóváhagyása  – saját erő biztosítása

 

12/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

13/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

14/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

15/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

16/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása

 

17/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

 

18/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

 

19/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter érintettségében történő döntéshozatal

 

20/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az egészségmegőrző program megszervezéséről

 

21/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

 

1/2017. (I.19.) ÖR. az egyes helyi adókról szóló 23/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs, Dobó Katica út 2197/3 Hrsz.-u. ingatlan megvásárlása

 

23/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

24/2017.(I.29.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester érintettségében történő döntéshozatal_kitüntetés

 

25/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: döntés a „Szerencs Város Díszpolgára” elismerő cím odaítéléséről

 

26/2017. (I.19.) Öt.

Határozat 

Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés odaítélése

 

27/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés odaítélése

 

2017. január 27.

 

28/2017. (I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

29/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

30/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy:  Pályázat benyújtása a VP 6.7.2.1-7.4.1.2-16 felhívás alapján külterületi utak felújítására

 

 

2017. február 9.

 

31/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

32/2017.(II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

33/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

 

34/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

35/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városgazda Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

 

36/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadása

 

37/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: „A győztes Bocskai-szabadságharc zarándokútja” támogatása

 

38/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

39/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

40/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

41/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

42/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

43/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

44/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

45/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

2017. február 16.

 

46/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

47/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása   

 

48/2017.(II.16.) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat az MNV Zrt. névre szóló Borsodvíz Zrt. részvényeinek névértéken

              történő megvásárlására

 

49/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara BOR01-00258-11/2017. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálása

 

 

2017. február 27.

 

50/2017. (II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

51/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

52/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

 

53/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

54/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

55/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

 

2/2017. (II.27.)ÖR. a 2016. évi költségvetés módosításáról

56/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

 

3/2017. (II.27.)ÖR.a 2017. évi költségvetésről

 

57/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján

 

58/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakaulásáról (12.31)

 

2017. március 23.

 

59/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

60/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

61/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportja részére kezesség vállalás

 

2017. március 30.

 

62/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

63/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

64/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet EFOP-2.2.19-17 számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvételének támogatása

 

65/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtása

66/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyása

 

4/2017. (III.30.) ÖR. személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

67/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Idősek Otthona határozatlan idejű bejegyzéséhez szükséges szakmai terv elfogadása

 

68/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.02.28.)

 

69/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Döntés a 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

 

70/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi munkatervének pontosítása

 

71/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Csokoládé Fesztivál Bizottság létrehozása

 

72/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szoborvéleményező Bizottság létrehozása

 

73/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra

 

74/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Koncz Ferenc Polgármester Úr megbízása

 

75/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése

 

76/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

 

77/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: A 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása

 

78/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai körzethatárok megállapítása

 

79/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

 

80/2017. (III.30.)

HATÁROZAT

Tárgy: Brandauer József 3800 Szikszó, Temesvári út 43. sz. alatti lakos közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme

 

5/2017. (III.30.) ÖR. az anyakönyvi események engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról

 

81/2017.(III,.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő érintettségében történő döntéshozatal

 

82/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szerencs belterület 2156/7, 2156/8, és 2156/9 és hrsz.-u. ingatlanok

megvásárlására  vonatkozó javaslat

 

83/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

84/2017. (III.30.)) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

85/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

86/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

87/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

88/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

89/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

90/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

91/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Magyar utca 1982 Hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó javaslat

 

92/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs-Ond Monoki utca 6247 hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlásra történő 

felajánlására vonatkozó döntés

 

2017. április 13.

 

93/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

94/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

95/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

 

96/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

 

97/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat kiírása a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői beosztás betöltésére

 

98/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok és felkészítőik elismerése

 

99/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Középiskolai Kollégium vezetői pályázatának véleményezése

 

100/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása

 

101/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy:   A Norvég Alap Végrehajtási Szerződésében foglalt fenntartási alap terhére történő eszközbeszerzés és karbantartási munkák megvalósítása a Rákóczi Várban

 

102/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: együttműködési megállapodás jóváhagyása a Külhoni Magyar Nemzeti Színházzal

 

103/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

 

2017. április 20.

 

104/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

105/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

2017. április 28.

 

106/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

107/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

108/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város 2016. évi zárszámadásának, valamint a 2016. évi egyszerűsített

beszámolóknak a beterjesztése 

 

109/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

 

110/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

111/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: döntéshozatal elhalasztása a déli iparterület környezetében lévő földrészletekre vonatkozó eladási ajánlatban

 

112/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívási konstrukcióban

 

113/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

114/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívási konstrukcióban

 

115/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

116/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívási konstrukcióban

 

117/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

118/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

 

119/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívási konstrukcióban

 

120/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

121/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

 

2017. május 25.

 

122/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

123/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

124/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Beteg Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának megválasztása

 

125/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Rendőrkapitány 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása 

 

126/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi eredményéről szóló beszámoló elfogadása

 

127/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

128/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és mérlegének elfogadása 

 

129/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.04.30.)

 

130/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi beszámolója

 

131/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi intézményi beszámolója

 

132/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum 2016. évi intézményi beszámolója

 

133/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi intézményi beszámolója

 

134/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi intézményi beszámolója

 

135/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre ESZEI 2016. évi intézményi beszámolója

 

136/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Idősek Otthona 2016. évi intézményi beszámolója

 

137/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

TÁRGY: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

 

138/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Fürdőbelépő biztosítása városi dolgozóknak

 

139/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum alapító okiratának módosítása

 

140/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői pályázatának véleményezésére szakmai bizottság felállítása

 

141/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum Digitalizálási Stratégiájának elfogadása

 

142/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

143/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi-program) pályázathoz saját forrás meglétének igazolása

 

144/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs-Ond, Fő út 130. szám alatti ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat elbírálása

 

145/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesületének támogatása

 

146/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

 

147/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Sima Fő út 31.sz. alatti 10 Hrsz.-u. ingatlan eladási árának módosítása

 

148/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a 2017. évi munkaterv módosítása

 

149/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő érintettségében történő döntéshozatal

 

150/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Jeney András kitüntetésre történő felterjesztése

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2017. január 19.

 

1/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

2/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása   

 

3/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

 

4/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Zempléni Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

 

5/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

 

6/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

7/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

8/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása

 

9/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változása

 

10/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása

 

11/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: 2017. évi közfoglalkoztatás – magas hozzáadott értékű program jóváhagyása  – saját erő biztosítása

 

12/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

13/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

14/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

15/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

 

16/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása

 

17/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

 

18/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

 

19/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter érintettségében történő döntéshozatal

 

20/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az egészségmegőrző program megszervezéséről

 

21/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

 

1/2017. (I.19.) ÖR. az egyes helyi adókról szóló 23/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs, Dobó Katica út 2197/3 Hrsz.-u. ingatlan megvásárlása

 

23/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

24/2017.(I.29.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester érintettségében történő döntéshozatal_kitüntetés

 

25/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: döntés a „Szerencs Város Díszpolgára” elismerő cím odaítéléséről

 

26/2017. (I.19.) Öt.

Határozat 

Tárgy: „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés odaítélése

 

27/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés odaítélése

 

2017. január 27.

 

28/2017. (I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

29/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

30/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy:  Pályázat benyújtása a VP 6.7.2.1-7.4.1.2-16 felhívás alapján külterületi utak felújítására

 

 

2017. február 9.

 

31/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

32/2017.(II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

33/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

 

34/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

35/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városgazda Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

 

36/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadása

 

37/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: „A győztes Bocskai-szabadságharc zarándokútja” támogatása

 

38/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

39/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

40/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

41/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

42/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

43/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

44/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

45/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

2017. február 16.

 

46/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

47/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása   

 

48/2017.(II.16.) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat az MNV Zrt. névre szóló Borsodvíz Zrt. részvényeinek névértéken

              történő megvásárlására

 

49/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara BOR01-00258-11/2017. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálása

 

 

2017. február 27.

 

50/2017. (II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

51/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

52/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

 

53/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

54/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

55/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

 

2/2017. (II.27.)ÖR. a 2016. évi költségvetés módosításáról

56/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

 

3/2017. (II.27.)ÖR.a 2017. évi költségvetésről

 

57/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján

 

58/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakaulásáról (12.31)

 

2017. március 23.

 

59/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

60/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

61/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportja részére kezesség vállalás

 

2017. március 30.

 

62/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

63/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

64/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet EFOP-2.2.19-17 számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvételének támogatása

 

65/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtása

66/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyása

 

4/2017. (III.30.) ÖR. személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

67/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Idősek Otthona határozatlan idejű bejegyzéséhez szükséges szakmai terv elfogadása

 

68/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.02.28.)

 

69/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Döntés a 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

 

70/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi munkatervének pontosítása

 

71/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Csokoládé Fesztivál Bizottság létrehozása

 

72/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szoborvéleményező Bizottság létrehozása

 

73/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra

 

74/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Koncz Ferenc Polgármester Úr megbízása

 

75/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése

 

76/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

 

77/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: A 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása

 

78/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai körzethatárok megállapítása

 

79/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

 

80/2017. (III.30.)

HATÁROZAT

Tárgy: Brandauer József 3800 Szikszó, Temesvári út 43. sz. alatti lakos közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme

 

5/2017. (III.30.) ÖR. az anyakönyvi események engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról

 

81/2017.(III,.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő érintettségében történő döntéshozatal

 

82/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szerencs belterület 2156/7, 2156/8, és 2156/9 és hrsz.-u. ingatlanok

megvásárlására  vonatkozó javaslat

 

83/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

84/2017. (III.30.)) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

85/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

86/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

87/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

88/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

 

89/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

90/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

91/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Magyar utca 1982 Hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó javaslat

 

92/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs-Ond Monoki utca 6247 hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlásra történő 

felajánlására vonatkozó döntés

 

2017. április 13.

 

93/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

94/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

95/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

 

96/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

 

97/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat kiírása a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői beosztás betöltésére

 

98/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok és felkészítőik elismerése

 

99/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Középiskolai Kollégium vezetői pályázatának véleményezése

 

100/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása

 

101/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy:   A Norvég Alap Végrehajtási Szerződésében foglalt fenntartási alap terhére történő eszközbeszerzés és karbantartási munkák megvalósítása a Rákóczi Várban

 

102/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: együttműködési megállapodás jóváhagyása a Külhoni Magyar Nemzeti Színházzal

 

103/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

 

 

2017. április 20.

 

104/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

105/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

2017. április 28.

 

106/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

107/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

 

108/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város 2016. évi zárszámadásának, valamint a 2016. évi egyszerűsített

beszámolóknak a beterjesztése 

 

109/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

 

110/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

111/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: döntéshozatal elhalasztása a déli iparterület környezetében lévő földrészletekre vonatkozó eladási ajánlatban

 

112/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívási konstrukcióban

 

113/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

114/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívási konstrukcióban

 

115/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

116/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívási konstrukcióban

 

117/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

118/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

 

119/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívási konstrukcióban

 

120/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

 

121/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

 

2017. május 25.

 

122/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

123/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása 

 

124/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Beteg Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának megválasztása

 

125/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Rendőrkapitány 2016. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadása 

 

126/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi eredményéről szóló beszámoló elfogadása

 

127/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

 

128/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és mérlegének elfogadása 

 

129/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.04.30.) 

 

 

130/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi beszámolója

 

131/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi intézményi beszámolója

 

132/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum 2016. évi intézményi beszámolója

 

133/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi intézményi beszámolója

 

134/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi intézményi beszámolója

 

135/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre ESZEI 2016. évi intézményi beszámolója

 

136/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Idősek Otthona 2016. évi intézményi beszámolója

 

137/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

TÁRGY: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

 

138/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Fürdőbelépő biztosítása városi dolgozóknak

 

139/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum alapító okiratának módosítása

 

140/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár vezetői pályázatának véleményezésére szakmai bizottság felállítása

 

141/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Zempléni Múzeum Digitalizálási Stratégiájának elfogadása

 

142/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

143/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi-program) pályázathoz saját forrás meglétének igazolása

 

144/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs-Ond, Fő út 130. szám alatti ingatlannal kapcsolatos vételi ajánlat elbírálása

 

145/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesületének támogatása

 

146/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

 

147/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Sima Fő út 31.sz. alatti 10 Hrsz.-u. ingatlan eladási árának módosítása

 

148/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: a 2017. évi munkaterv módosítása

 

149/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő érintettségében történő döntéshozatal

 

150/2017.(V.25.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Jeney András kitüntetésre történő felterjesztése

 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

u.a.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

2017. január 19.

 

1/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2/2017. (I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

3/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

4/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Zempléni Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

5/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde tavaszi és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

6/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

7/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs városban működő roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

8/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

9/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

10/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

11/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: 2017. évi közfoglalkoztatás – magas hozzáadott értékű program jóváhagyása  – saját erő biztosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

12/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

13/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester érintettségében történő döntéshozatal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

14/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

15/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester érintettségében történő döntéshozatal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               1

 

 

16/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

17/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

18/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

19/2017.(I.19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter érintettségében történő döntéshozatal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

20/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Döntés az egészségmegőrző program megszervezéséről

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

21/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

1/2017. (I.19.) ÖR. az egyes helyi adókról szóló 23/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

22/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs, Dobó Katica út 2197/3 Hrsz.-u. ingatlan megvásárlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

23/2017. (I. 19.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. január 27.

 

28/2017. (I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

29/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

30/2017.(I.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP 6.7.2.1-7.4.1.2-16 felhívás alapján külterületi utak felújítására

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. február 9.

 

31/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

32/2017.(II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

33/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

34/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

35/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Szerencsi Városgazda Non-profit kft. ügyvezetőjének bérezése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

36/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

37/2017.(II.09.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: „A győztes Bocskai-szabadságharc zarándokútja” támogatása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

38/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

39/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

40/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

41/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

42/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

43/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

44/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

45/2017. (II.09.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. február 16.

 

46/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    5 fő

Szavazott:                   5 fő

Igen szavazat:             5

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

47/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása    

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    5 fő

Szavazott:                   5 fő

Igen szavazat:             5

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

48/2017.(II.16.) Öt

HATÁROZAT

Tárgy: Javaslat az MNV Zrt. névre szóló Borsodvíz Zrt. részvényeinek névértéken történő megvásárlására

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    5 fő

Szavazott:                   5 fő

Igen szavazat:             5

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

49/2017. (II.16.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara BOR01-00258-11/2017. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    5 fő

Szavazott:                   5 fő

Igen szavazat:             5

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. február 27.

 

50/2017. (II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

51/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

52/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

53/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

54/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Alapítói döntés támogatói kérelem benyújtásához (alapítói határozat)

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

55/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2/2017. (II.27.)ÖR. a 2016. évi költségvetés módosításáról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

56/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Az Áht. 29/A.§-a szerinti határozathozatal, a költségvetés várható hatásairól

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

3/2017. (II.27.)ÖR.a 2017. évi költségvetésről

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

57/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

58/2017.(II.27.) Öt.

Határozat

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakaulásáról (12.31)

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    9 fő

Szavazott:                   9 fő

Igen szavazat:             9

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. március 23.

 

59/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

60/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

61/2017. (III.23.) Öt.

Határozat

Tárgy: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportja részére kezesség vállalás

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. március 30.

 

62/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

63/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

64/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet EFOP-2.2.19-17 számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvételének támogatása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

65/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosítás iránti kérelem benyújtása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

66/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ dokumentumainak jóváhagyása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

4/2017. (III.30.) ÖR. személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

67/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Idősek Otthona határozatlan idejű bejegyzéséhez szükséges szakmai terv elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

68/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességű szállítói tartozások alakulásáról (2017.02.28.)

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

69/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Döntés a 2017. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

70/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi munkatervének pontosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

71/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Csokoládé Fesztivál Bizottság létrehozása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

72/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szoborvéleményező Bizottság létrehozása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

73/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

74/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Koncz Ferenc Polgármester Úr megbízása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

75/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióra benyújtandó pályázat esetében – Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

76/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

77/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: A 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

78/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Óvodai körzethatárok megállapítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

79/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

80/2017. (III.30.)

Határozat

Tárgy: Brandauer József 3800 Szikszó, Temesvári út 43. sz. alatti lakos közterület használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

5/2017. (III.30.) ÖR. az anyakönyvi események engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

81/2017.(III,.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő érintettségében történő döntéshozatal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    6 fő

Szavazott:                   6 fő

Igen szavazat:             6

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

82/2017.(III.30.) Öt.

Határozat 

Tárgy: Szerencs belterület 2156/7, 2156/8, és 2156/9 és hrsz.-u. ingatlanok megvásárlására  vonatkozó javaslat

 

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

83/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

84/2017. (III.30.)) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Egeli Zsolt alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

85/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiss Attila képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

86/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Koncz Ferenc polgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

87/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Korondi Klára képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

88/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Nyiri Tibor alpolgármester Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

89/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Sütő Szilveszter képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

90/2017. (III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: dr. Takács István képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

91/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Magyar utca 1982 Hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlására vonatkozó javaslat

 

92/2017.(III.30.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs-Ond Monoki utca 6247 hrsz.-u. beépítetlen terület megvásárlásra történő 

felajánlására vonatkozó döntés

 

2017. április 13.

 

93/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

 

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

94/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

95/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

96/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: A Szerencsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

97/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat kiírása a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői beosztás betöltésére

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

98/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok és felkészítőik elismerése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

99/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencsi Középiskolai Kollégium vezetői pályázatának véleményezése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

100/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat benyújtása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

101/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy:   A Norvég Alap Végrehajtási Szerződésében foglalt fenntartási alap terhére történő eszközbeszerzés és karbantartási munkák megvalósítása a Rákóczi Várban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

 

102/2017.(IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: együttműködési megállapodás jóváhagyása a Külhoni Magyar Nemzeti Színházzal

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

103/2017. (IV.13.) Öt.

Határozat

Tárgy: Danyi László képviselő Képviselői Alapjának felajánlása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. április 20.

 

104/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

105/2017. (IV. 20.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    8 fő

Szavazott:                   8 fő

Igen szavazat:             8

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

2017. április 28.

 

106/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

107/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: napirend elfogadása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

108/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Szerencs Város 2016. évi zárszámadásának, valamint a 2016. évi egyszerűsített

beszámolóknak a beterjesztése

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

109/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának módosítása

 

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

110/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

111/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: döntéshozatal elhalasztása a déli iparterület környezetében lévő földrészletekre vonatkozó eladási ajánlatban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

112/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívási konstrukcióban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

113/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

114/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívási konstrukcióban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

115/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

116/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívási konstrukcióban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

117/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

118/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

119/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívási konstrukcióban

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

120/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – a polgármester megbízása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

121/2017.(IV.28.) Öt.

Határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás tárgyában – önrész biztosítása

SZAVAZÁS

Képviselők száma:      9 fő

Jelen van:                    7 fő

Szavazott:                   7 fő

Igen szavazat:             7

Nem szavazat:            0

Tartózkodás:               0

 

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Első lakáshoz jutók támogatása

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

Kisvállalkozások támogatása pályázat

Civil szervezetek támogatása

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Külső hirdetmények:

-          Földügyek: - http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/?SZO=&KATEGORIA=&IDOSZAK=1&FORRASINTEZMENYNEVE=SZERENCSI+POLG%C3%81RMESTERI+HIVATAL&x=45&y=7

-          Bírósági végrehajtók

-          Erdőgazdálkodás

 

 

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató

közérdekű adatigénylésről

 

Jogszabályi háttér:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26.§ (1) bekezdése értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamit jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megtekinthesse.

 

 

Adatigénylési eljárás:

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

 

Írásban:         Szerencs Város Önkormányzata

                        3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szóban, írásban: a mindenkori ügyfélfogadási időben

 

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. A közérdekű adat a jelen tájékoztató mellékletét képező űrlap kitöltésével is igénylehető.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

 

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni kép- az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

Adatigénylés megtagadása, az adatigénylés eredménytelensége:

 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. Alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban, vagy elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

http://szerencs.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/2017-03-29-07-02-11

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image