Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság változásáról

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ukrajnai helyzetre tekintettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022.(IX.9.) számú Korm. rendelet jövedelmi értékhatártól való pozitív eltérést határoz meg.
A Korm. rendelet 2. §- a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a kérelmezőnek akinek családjában az egy före jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a)az öregségi nyugdíjminimum 180%-át (51.300Ft-ot), ha
aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
ab) a gyermek tartós beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 165% -át (47.025 Ft-ot) az a) pont alá nem tartozó esetben,
és az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni és egyéb feltételeinek megfelel.

A jogosultság megállapításához a szülő vagy törvényes képviselő, illetve nagykorú jogosultnak kérelmet kell előterjesztenie a szükséges igazolások {előző havi nettó jövedelem, munkaviszonnyal nem rendelkezők esetében a Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott hatósági bizonyítvány, nyilatkozat egyedülállóságról, gyermektartás összegéről) csatolásával.

Kérelem letölthető Szerencs város honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Információs pultjánál.
A kérelmek benyújtására ügyfélfogadási időben van lehetőség (Szerencsi Polgármesteri Hivatal Szerencs, Rákóczi út 89.):
Hétfő: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Szerencs, 2022. 09. 14.

Oleárné dr. Kádas Marianna sk.
Címzetes főjegyző

Letölthető kérelem.


E-mail