ROVATOK

2024. ápr. 22, H
Csilla, Noémi

Pályázati felhívás SZMKK igazgatói munkakör betöltésére

Pályázati felhívás SZMKK igazgatói munkakör betöltésére

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény)
igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete (továbbiakban: EMMI rendelet) szerint.

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama: A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, lentebb rögzített időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója üres álláshely megléte esetén biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejáratát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó feladatok: Az intézményvezető a közművelődési feladatok, a közművelődési célok és programok megvalósítása, a nyilvános könyvtár jogszabályban meghatározott alapfeladatainak megszervezése, biztosítása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.

Munkahely megnevezése: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Az igazgató megbízása: 2023. november 1. napjától 2028. október 31. napjáig szól
Javadalmazás: megállapodás szerint

Pályázati feltételek:
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár integrált kulturális intézmény, az ilyen intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott (39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet) feltételeknek kell megfelelnie.

Települési könyvtár:

 • elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • elvárt szakmai gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • elvárt idegennyelv-ismeret: KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret.

vagy

Közművelődési intézmény:

 • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • elvárt szakmai gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

Továbbá minden esetben:

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése vagy annak igazolása, hogy a pályázó a kötelezettség alól az EMMI rendelet alapján mentesül, ennek hiányában, nyilatkozat csatolása, hogy a pályázó vállalja, hogy az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot fenti határidőben bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézmény tevékenységével azonos (bármely) vezetői gyakorlat (EMMI rendelet);
 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • Microsoft Office felhasználói szintű ismerete.

Javadalmazás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A munkaviszony kezdő időpontja: 2023. november 1.
Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony befejező időpontja: 2028. október 31.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló/tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata,
 • az 5 éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat a bruttó bérigényről,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása (adott esetben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, személyes adatinak kezeléséhez hozzájárul,
 • igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló okirat csatolása,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • a pályázatot 1 példányban kell be benyújtani, akként, hogy a pályázó nyilatkozatait tartalmazó dokumentumok eredeti példányban a szükséges alátámasztó dokumentumok egyszerű másolatban kerüljek benyújtásra,
 • a borítékon kérjük feltüntetni: „SZMKK – intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30. napja.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vámosné Czili Adrienn humán és igazgatási irodavezető nyújt, a 0647/565-226 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak Szerencs Város Önkormányzata címére történő megküldésével – 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
Bármely módon benyújtott pályázat csak abban az esetben tekinthető határidőben érkezettnek, ha a határidő lejártáig az a fenti címre ténylegesen beérkezett. A határidőn kívül benyújtott pályázatok érvénytelenek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget a benyújtandó iratok vonatkozásában nem biztosít.
A kiíró első körben a pályázatok érvényességéről dönt, az EMMI rendelet 6. §-a szerinti eljárást csak az érvényes – határidőben beérkezett és a jelen pályázati felhívás, illetve vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő – pályázatok vonatkozásában folytatja le.
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg.
A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 26. napja

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje: www.szerencs.hu, 2023. augusztus 31. napja.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image