ROVATOK

2024. jún. 21, P
Alajos, Leila, Alojzia

Pályázati felhívás múzeumigazgatói munkakör betöltésére

Pályázati felhívás múzeumigazgatói munkakör betöltésére

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján
pályázatot ír ki
a Zempléni Múzeum múzeumigazgató munkakör betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. október 29. napjától 2028. október 28. napjáig szól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. október 29.

A munkaviszony időtartama: A Zempléni Múzeum költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, lentebb rögzített időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
Az igazgatói munkakör öt év határozott időre szól, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a továbbfoglalkoztatást az igazgatói munkakörben foglalkoztatott személy számára, megbízatásának lejáratát követően, határozatlan idejű, kulturális munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló munkaviszony keretében, teljes munkaidőre, általános munkarendben.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.
 • Az igazgató feladata és felelőssége a múzeum szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • A Zempléni Múzeum feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása.
 • Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.
 • Részvétel a Zempléni Múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

Illetmény és juttatások: a jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a felek megállapodása alapján kerül sor a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései figyelembevételével.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • megfelel a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírt képesítési és egyéb feltételeknek;
 • mesterfokú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret;
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal rendelkezik;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói jogkör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni;
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
 • motivációs levelet,
 • a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetését (részletes szakmai és vezetési program),
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján),
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • szakmai és a vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, amely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzéssel nem rendelkezik és nem mentesül annak letétele alól, vállalja annak a megbízást követő két éven belüli elvégzését,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
 • nyilatkozat a bruttó bérigényről,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül megszünteti,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
 • a pályázó elérhetőségét.

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • jó stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a Szerencs Város Önkormányzatához címezve (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.), postai úton a pályázat iktatószámával (HIG/5269/2023) és a Zempléni Múzeum múzeumigazgató munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának a rendje:
A pályázatok beadásra nyitva álló határidő elteltét követő harminc napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat egy eseti, szakértelemmel rendelkező a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján összehívott bizottság hallgatja meg és véleményezi. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 46. § (3) bekezdése alapján területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az eseti bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a miniszteri véleményezést követő első rendes testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 20.

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vámosné Czili Adrienn humán és igazgatási irodavezető nyújt, a 0647/565-226 telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhető Szerencs város honlapján www.szerencs.hu oldalon.

Image

Médiapartnereink

Image

Tegyen virtuális túrát településünkön!

Image