Rendőrkézen a „fehér porok” küldője

Észak-Magyarország
Nyomtat

Közérdekű üzem műkö­désének megzavarása lehet a vád a „levél­ betyár ellen”.

MISKOLC, SZERENCS. Egy 62 éves szerencsi férfit gyanú­sít a rendőrség azzal, hogy „gyanús fehér porral” meg­töltött borítékot adott fel a múlt héten két alkalommal is a szerencsi postahivatalon keresztül.

Alapos a gyanú arra is, hogy az ő által küldött levél okozott riadalmat múlt pénteken és hétfőn is a NAV miskolci épületében.

A szerencsi posta dolgozói először szeptember 13-án, majd egy nappal később is találtak fehér poros borítékot.

A rendőrség és a katasztrófavédelem speciális egységei lezárták, kiürítették az épü­letet és környékét. A vizsgá­lat során kiderült, hogy a bo­rítékban található fehér por ártalmatlan. Ugyanilyen ese­ménysor történt 15-én és 18-án Miskolcon, a NAV épületében, ahol ugyancsak gyanús fehér port találtak levelekben.

A megyei rendőr-főkapi­tányság által ismeretlen tet­tes ellen indított nyomozás során letartóztattak egy 62 éves szerencsi férfit, aki ellen „közérdekű üzem működésé­nek megzavarása” miatt fo­lyik az eljárás.

Észak-Magyarország - 2017. 09. 20. (1. oldal)


Mi járhat a „fehér poros” levélért?

Egy 62 éves szerencsi férfit gyanúsítanak a „fehér poros” levelek küldésével.

Miskolc, Szerencs. Mint írtuk, a rendőrség horgára akadt az a 62 éves szerencsi férfi, aki gyanúsítható azzal, hogy ő adta fel azokat a leveleket, amelyek két napon belül két­ szer is megakasztották a sze­rencsi postahivatal működé­sét és hosszas munkát adtak a rendőröknek és a katasztró­favédelem mobil laboratóriu­mának.

Működött a mobil labor
Ilyen esetekben ugyanis min­den kétséget kizáróan meg kell állapítani, hogy a borí­tékokból előkerülő fehér por ártalmatlan az emberre és a környezetre. Mindkét eset­ben ártalmatlannak bizonyult a por, tudomásunk szerint porcukor volt.

Az is alaposan feltételezhe­tő és a nyomozás adatai is arra utalnak hogy ugyan­ csak a szerencsi férfi miatt kellett pénteken reggel kiürí­teni a Nemzeti Adó-és Vám­ hivatal miskolci központi épületét. Ráadásul a NAV-nál ugyanaznap délután és hét­ főn is előkerült egy-egy „gya­nús fehér port” tartalmazó levélküldemény. Szerencsére Miskolcon is ártalmatlannak bizonyult a bennük talált por.

A megyei rendőr-főkapi­tányság „közérdekű üzem működésének megzavarása” bűncselekmény miatt indí­tott büntetőeljárást az omi­nózus férfi ellen.

Egytől öt évig terjedő börtön
A közérdekű üzem működé­sének megzavarása mint utánajártunk egy bűncse­lekmény, amelyet a Büntető­ törvénykönyv határoz meg, megadva a büntetését is. Az alapeset megfogalmazása a következő. „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűn­ tett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A BTK további tanulmányo­zásából az is kiderül, hogy a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoporto­san, bűnszövetségben vagy különösen nagy kárt okozva követik el. Ennél is nagyobb öt évtől tíz évig terjedő sza­badságvesztés szabható ki, ha a bűncselekményt fegyvere­sen, felfegyverkezve vagy kü­lönösen jelentős kárt okozva követik el.

Arról is határoz a törvény, ha valaki közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el. Ez vétség két évig terjedő szabadságvesztéssel bünte­tendő.

Észak-Magyarország - 2017. 09. 21. (7. oldal)Feladót irt a borítékra, így gyorsan lebukott

Előzetes letartózta­tásba helyezték azt a férfit, aki „gyanús fehér port” adott postára borítékban.

Miskolc, Szerencs. Előzetes letartóztatásba helyezte a bí­róság azt a 62 éves szerencsi férfit, akit „különösen nagy kárt okozó közérdekű üzem működésének megzavarása” bűntett elkövetésével gyanú­sítanak.
Árulkodott a felhasználónév
A megalapozott gyanú sze­rint a férfi szeptember 13-án, majd másnap is olyan levél­ borítékot küldött a szerencsi postahivatalba, melyekből ismeretlen eredetű, gyanús por szóródott ki és emiatt a posta működését félbe kellett szakítani, az épületet le kel­ lett zárni. A gyanús küldemé­nyeken feladót is feltüntetett, egy internetes felhasználóne­vet. Ezzel a felhasználónév­vel a gyanúsított hozott létre felhasználói profilt a facebookos oldalán.

Fennáll a gyanú, hogy múlt pénteken és most hétfőn is az általa küldött „fehér poros” levél miatt kellett kiüríteni a NAV miskolci épületét.

Veszélyes a társadalomra
A bíróság az előzetes letartóz­ tatását a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés nagyfokú reális veszélye miatt rendelte el.

Kiemelkedő tárgyi súlyú ügyről van szó, aminek jelentős a társadalmi veszélyessége, így a kiszabható büntetési tétel és a gyanúsított külföldi kapcsolatai miatt is a legszi­gorúbb kényszerintézkedés alkalmazása indokolt.

Észak-Magyarország - 2017. 09. 22. (8. oldal)