Pályázat múzeumigazgatói beosztásra

Király Judit
Nyomtat

Szerencs Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Zempléni Múzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1 - 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvényben (továbbiakban: Kultv), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben, és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

• A végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

• Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység

• A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/G. § (1) szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzettség megléte, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy a képzést 2 éven belül elvégzi.

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

• Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Muzeális intézmény vezetésében szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és a szakmai gyakorlat igazolása

• Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések bemutatása

• A szakirányú végzettséget és szakképzettséget és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint tárgyalásszintű idegennyelv ismeretet igazoló okiratok másolatai azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a kinevezés aláírásáig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán bemutatni

• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzésének igazolása, vagy nyilatkozat a képzés 2 éven belüli elvégzéséről

• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják

 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

• A pályázatot egy példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan (CD, pendrive, stb.) kell benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Judit nyújt, a 06 47 565-262-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IHO/81035/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

• Személyesen: Szerencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. szerinti bizottság véleményezi. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, valamint a miniszter véleményét megismerve, a megbízási jogkör gyakorlója, Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.szerencs.hu - 2018. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.