Pályázati felhívás óvodavezetői beosztásra

Király Judit
Nyomtat

Szerencs Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szerencsi Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16-2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

• óvodavezetői munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• magyar állampolgárság,

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

• a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó szakmai önéletrajza az elvárt gyakorlat igazolásával

• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program

• Büntetlen előélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Iskolai végzettségek és szakképzettségek igazolására az oklevelek másolata azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a kinevezés aláírásáig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán bemutatni

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják, vagy zárt ülés tartását kéri

• A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani 1 példányban papír alapon, valamint 1 példányban elektronikusan (CD-n)


A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Judit nyújt, a 06 47 565 262-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IHO/80553/2019, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Szerencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztály, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról a 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szerencs város hivatalos honlapja: www.szerencs.hu - 2019. április 1.

• Oktatási és Kulturális Közlöny


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencs.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 1.